Skip to main content

Galería de campions temporada 2020

La solta de llarga distancia de gran fons celebrada el passat 4 de juliol del 2020 des de la localitat de AZUAGA (Badajoz) amb una distancia de 773 kms la va guanyar la femella amb anella 2017-242393 Cat que també va ser “AS COLOM de GRAN FONS” de la Federació, es propietat del columbòfil Xavier Freixas Zendrera que pertany al Club Bétula Missatgera de Badalona. Felicitats.

 La suelta de larga distancia de gran fondo celebrada el pasado 4 de julio de 2020 desde la localidad de AZUAGA (Badajoz) con una distancia de 773 kms la ganó la hembra con anilla 2017-242393 Cat que también fue “AS COLOM de GRAN FONDO “de la Federación, es propiedad del colombófilo Xavier Freixas Zendrera que pertenece al Club Bétula Mensajera de Badalona. Felicidades ..

_________________________________________________________________________________________________________________________

La solta oficial de la Federació celebrada el passat 12 de juliol del 2020 des de la localitat de CASAS IBAÑEZ  (Albacete) a 403 kms. del seu colomar a ALELLA i fent una velocitat mitjana de 62 Km/hora,  ha guanyat la femella anomenada “PEDRITA” amb anella de niu 2018 – 213199 Cat d’en Xavier Freixas i Zendrera actual president de la Federació Catalana de Coloms Missatgers. Enhorabona.
La suelta oficial de la Federació celebrada el pasado 12 de julio de 2020 desde la localidad de CASAS IBAÑEZ (Albacete) a 403 kms. de su palomar en ALELLA y haciendo una velocidad media de 62 Km / hora, ha ganado la hembra llamada “PEDRITA” con anilla de nido 2.018 – 213.199 Cat de Xavier Freixas y Zendrera actual presidente de la FederacióN Catalana de Palomas Mensajeras. Enhorabuena.
 
El resultat de la solta de fons per els columbòfils de Tarragona feta des de la localitat de AZUAGA (Badajoz) el passat 4 de juliol del 2020 i amb 615 kms al seu colomar, i fen una velocitat mitja de més de 64 Km/hora,  ha guanyat la femella anomenada “CAMPIONA” amb anella de niu 2018 – 214871 Cat d’en Xavier Torta Castelló . Felicitats.

El resultado de la suelta de fondo para los colombófilos de Tarragona hecha desde la localidad de AZUAGA (Badajoz) el pasado 4 de julio de 2020 y con 615 kms a su palomar, y haciendo una velocidad media de más de 64 Km/hora, ha sido ganada por la hembra llamada “CAMPEONA” con anilla de nido 2.018-214.871 Cat de Xavier Torta Castelló. Felicidades.

_______________________________________________________________________________________________________________________

La solta oficial de la Federació celebrada el passat 14 de juny del 2020 des de la localitat de UTIEL (Valencia) a 207 kms. del seu colomar a Deltebre i fen una velocitat mitjana de 63 Km/hora,  ha guanyat la femella anomenada “CIMA” amb anella de niu 2016 – 138821 Cat d’en Xavier Torta Castelló actual vice-president de la Federació Catalana de Coloms Missatgers. Enhorabona.
La suelta oficial de la Federación celebrada el pasado 14 de junio de 2020 desde la localidad de UTIEL (Valencia) a 207 kms. de su palomar en Deltebre y haciendo una velocidad media de 63 Km / hora, ha ganado la hembra llamada “CIMA” con anilla de nido 2.016-138.821 Cat de Xavier Torta Castelló actual vicepresidente de la Federación Catalana de Palomas Mensajeras. Enhorabuena.

_____________________________________________________________________________________________________________

CELA, AS COLOM JOVE 2020, FCCCM

El millor colom jove del any 2020 i més regular de las quatre soltes velocitat i mig fons del calendari esportiu “Covit” d’enguany es la femella anomenada “CELA” portant l’anella 2019-213513 Cat,  i el seu propietari es en Xavier Freixas i Zendrera del Club Columbòfil Bètula Missatgera de Badalona. Enhorabona.

La mejor paloma joven del año 2020 y más regular de las cuatro sueltas velocidad y medio fondo del calendario deportivo “Covit” de este año es la hembra llamada “CELA” llevando la anilla 2.019-213513 Cat, y su propietario es Xavier Freixas i Zendrera del Club colombófilo Bétula Mensajera de Badalona. Enhorabuena.
 

__________________________________________________________________________________________________________________________

FORT, As colom velocitat-mig fons FCCCM 2020

El millor colom i més regular de las quatre soltes velocitat i mig fons del calendari esportiu “Covit” d’enguany es el anomenat “FORT” amb anella 2018-213557 Cat,  i el seu propietari es en Xavier Freixas i Zendrera del Club Columbòfil Bètula Missatgera de Badalona. Felicitats.

El mejor palomo y más regular de las cuatro sueltas velocidad y medio fondo del calendario deportivo “Covit” de este año es el llamado “FORT” con anilla 2018-213557 Cat, y su propietario es el Sr. Xavier Freixas i Zendrera del Club colombófilo Betula mensajera de Badalona. Felicidades.

_____________________________________________________________________________________________________


La guanyadora des de la solta de ATECA (Zaragoza) a la província de Tarragona tenint una distancia al seu colomar de 220 kms., i a una velocitat de 95 kms /hora ha sigut la columbòfila Anna Beatriu Torta del club Montsia. El colom anellat del any 2018-213875 Cat, va batre el rècord de velocitat d’enguany el dia 8 de juny del 2020. Moltes felicitats campiona.

La ganadora desde la suelta de ATECA (Zaragoza) en la provincia de Tarragona teniendo una distancia a su palomar de 220 kms., y a una velocidad de 95 kms / hora ha sido la Colombófila Anna Beatriz Torta del club Montsia. La paloma anillada del año 2018-213875 Cat, batió el récord de velocidad de este año el día 8 de junio de 2020. Muchas felicidades campeona.

________________________________________________________________________________________________

RIKY, el colom amb anella del any 2018-215133 propietat del columbòfil Sr. Cristian Ionel Dedu del club Montsià, ha guanyat la solta feta de gran fons de la zona de Tarragona des de la localitat de Villanueva del Fresno (Badajoz) el passat 12 de juliol del 2020 a una distancia de 729 kms al seu colomar. Enhorabona.

Riky, la paloma con anilla del año 2018-215133 propiedad del colombófilo Sr. Cristian Ionel Dedu del club Montsià, ha ganado la suelta hecha de gran fondo de la zona de Tarragona desde la localidad de Villanueva del Fresno (Badajoz) el pasado 12 de julio de 2020 a una distancia de 729 kms a su palomar. Enhorabuena.

__________________________________________________________________________________________________

Continua llegint

Amb la col.laboració de D. Vicente Prats Marí a la confecció dels resultats.